Algemene Voorwaarden Visserslatijn Nederland.
Versie 2006, ingaande 01 maart 2006

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Algemeen
Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 6 - Wijziging van de Overeenkomst
Artikel 7 - Duur en beëindiging van de Overeenkomst
Artikel 8 - Beschikbaarheid en beheer van de Dienst
Artikel 9 - Domeinnamen
Artikel 10 - Verplichtingen van Opdrachtgever
Artikel 11 - Prijzen
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 - Incassokosten
Artikel 15 - Onderzoek en reclames
Artikel 16 - Opschorting en ontbinding
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
Artikel 18 - Verval van vorderingen
Artikel 19 - Vrijwaringen
Artikel 20 - Risico-overgang
Artikel 21 - Overmacht
Artikel 22 - Geheimhouding
Artikel 23 - Intellectuele eigendom- en auteursrechten
Artikel 24 - Geschillen
Artikel 25 - Toepasselijk recht
Artikel 26 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 

Artikel 1 - Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden

Visserslatijn Nederland: hieronder gebruikte verzamelnaam voor elk van de bedrijven welke onder één of meer der handelsnamen van Visserslatijn Nederland worden gedreven. Voor elk van die bedrijven zijn deze Algemene Voorwaarden toepasselijk.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van producten of Diensten van Visserslatijn Nederland wordt gesloten.

Overeenkomst: het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door Visserslatijn Nederland, door haar schriftelijk of per e-mail bevestigt, van een bestelling door Opdrachtgever van levering van één of meer producten of Diensten van Visserslatijn Nederland.

Dienst(en): De door Visserslatijn Nederland geleverde producten en Diensten zoals bijvoorbeeld webhosting, ontwikkeling en plaatsing van websites, domeinnaamregistratie, conceptuitwerking, domeinnaambemiddeling, domeinnaamtaxatie, promotie van een website, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en Diensten.

Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.

 

Artikel 2 - Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Visserslatijn Nederland en een Opdrachtgever waarop Visserslatijn Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Visserslatijn Nederland en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Visserslatijn Nederland en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6. Visserslatijn Nederland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen -stilzwijgend- te hebben aanvaard.

7. Visserslatijn Nederland kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere (rechts)persoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder schriftelijke toestemming van Visserslatijn Nederland aan derden overdragen. Visserslatijn Nederland zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

8. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.

9. Bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.

10. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de websites van Visserslatijn Nederland en zijn van daar te raadplegen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Visserslatijn Nederland.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen van Visserslatijn Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Visserslatijn Nederland gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte, tenzij anders aangegeven. Visserslatijn Nederland is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen veertien (14) dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Visserslatijn Nederland daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Visserslatijn Nederland schriftelijk anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Visserslatijn Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Visserslatijn Nederland kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken. Omtrent de redenen van afbreken is Visserslatijn Nederland niet gehouden een verklaring te geven.

8. Opdrachtgever kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Visserslatijn Nederland een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra de door Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst, inclusief de benodigde ingevulde formulieren, Visserslatijn Nederland per post of per fax heeft bereikt en acceptatie daarvan door Visserslatijn Nederland heeft plaatsgehad.

Een Overeenkomst komt tevens tot stand op het moment dat nadat Opdrachtgever een (online) bestelformulier c.q. Overeenkomst inclusief benodigde formulieren volledig heeft ingevuld en heeft opgestuurd middels e-mail/post/fax en acceptatie daarvan door Visserslatijn Nederland heeft plaatsgehad.

2. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, dient op eerste verzoek van Visserslatijn Nederland een uittreksel, niet ouder dan 6 maanden, uit het desbetreffende register van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. Degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt dient op eerste verzoek van Visserslatijn Nederland zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.

3. Het staat partijen vrij om totstandkoming van een Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst hebben pas rechtseffect indien schriftelijk geschied.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Visserslatijn Nederland zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Dienstverlening geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst en aanlevering van gegevens en materiaal, of op een later af te spreken tijdstip.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Visserslatijn Nederland zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft alsdan uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Visserslatijn Nederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Visserslatijn Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Visserslatijn Nederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Visserslatijn Nederland zijn verstrekt, heeft Visserslatijn Nederland het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Visserslatijn Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Visserslatijn Nederland is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Visserslatijn Nederland kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Visserslatijn Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald, waarbij betaling geldt als acceptatie conform opdracht van hetgeen is opgeleverd.

7. Indien door Visserslatijn Nederland of door Visserslatijn Nederland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever vrijwaart Visserslatijn Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 - Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Visserslatijn Nederland zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Visserslatijn Nederland de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Visserslatijn Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Visserslatijn Nederland geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Visserslatijn Nederland kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 - Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst gaat in per datum totstandkoming van de Overeenkomst en heeft een duur van onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de lopende periode, welke die ook is, telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij één van partijen tenminste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk heeft medegedeeld en deze mededeling Visserslatijn Nederland tijdig heeft bereikt, de Overeenkomst niet te willen verlengen, in welk geval de Overeenkomst eindigt op de datum dat de lopende termijn eindigt.

3. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, kan Opdrachtgever een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

4. Visserslatijn Nederland heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 heeft Visserslatijn Nederland het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

a. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet;

b. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving;

c. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

d. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;

e. Opdrachtgever z.g. adultpages / MP3 / warez / webcams heeft geplaatst op de virtuele servers.

6. De aangeboden Diensten van Visserslatijn Nederland mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

Wel strijdig daarmee zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:

a. spamming;

b. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;

c. het verspreiden van kinderpornografie;

d. het uiten van racistische leuzen;

e. het aanzetten tot oproer;

f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet.

7. Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden verricht door Opdrachtgever dan heeft Visserslatijn Nederland het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel 8 - Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

1. Visserslatijn Nederland zal zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Visserslatijn Nederland zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. Opdrachtgever dient storingen terstond te melden aan Visserslatijn Nederland.

2. Visserslatijn Nederland kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Diensten van Visserslatijn Nederland.

3. Visserslatijn Nederland garandeert op geen enkele wijze dat de Diensten, welke zij levert, geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden.

4. Visserslatijn Nederland is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder begrepen via het netwerk van Visserslatijn Nederland verzonden (e-mail) berichten.

5. Opdrachtgever zal geen toegang tot de Dienst kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de Dienst moeten worden verricht. Visserslatijn Nederland zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat Opdrachtgever daarvan de minste hinder ondervindt.

6. Visserslatijn Nederland is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de Dienst, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van Dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

7. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Visserslatijn Nederland, tenzij;

a. Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;

b. Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;

c. De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

Artikel 9 - Domeinnamen

1. Indien Visserslatijn Nederland voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Visserslatijn Nederland heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

2. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Visserslatijn Nederland tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.a. mede afhankelijk van de betreffende instantie, die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnaam.

4. Indien Opdrachtgever verzuimt de betaling te verrichten, is Visserslatijn Nederland te allen tijde gerechtigd de voor Opdrachtgever geregistreerde domeinnaam technisch op te heffen.

5. Opdrachtgever zal Visserslatijn Nederland nooit verantwoordelijk stellen voor het eerder registreren van uw domein door derden.

6. Visserslatijn Nederland zal bij het samenstellen en opmaken van een rapportage ten behoeve van een domeinnaamtaxatie de uiterste zorg in acht nemen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de rapportage niet garanderen. Visserslatijn Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de rapportage.

Artikel 10 - Verplichtingen van Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Opdrachtgever verwacht mag worden.

2. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van Visserslatijn Nederland. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

3. Van Visserslatijn Nederland kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 2 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

4. Opdrachtgever vrijwaart Visserslatijn Nederland tegen elke aansprakelijkheid, voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

5. Opdrachtgever zal van de in de Overeenkomst genoemde Diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door Visserslatijn Nederland kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is gehouden bij het gebruik van de in de Overeenkomst genoemde Diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Visserslatijn Nederland toe te brengen. In het bijzonder zal Opdrachtgever:

a. geen oneigenlijk gebruik van het internet maken;

b. geen informatie verspreiden die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving;

c. geen informatie verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

d. geen informatie verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen of uitingen die anderszins kwetsend genoemd kunnen worden;

e. geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden;

f. zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is;

g. zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail.

6. Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de in de Overeenkomst genoemde Diensten dat daardoor de juiste werking van het computersysteem van Visserslatijn Nederland niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere Opdrachtgevers in het gebruik van de Dienst van Visserslatijn Nederland niet worden belemmerd.

7. De Opdrachtgever is verplicht om door Visserslatijn Nederland verstrekte formulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

8. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Visserslatijn Nederland. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Visserslatijn Nederland als gevolg daarvan lijdt.

9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de op de servers geplaatste gegevens te bewaren. Visserslatijn Nederland is niet aansprakelijk voor verlies van deze gegevens.

10. Visserslatijn Nederland houdt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot de in de Overeenkomst genoemde Diensten te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel. Visserslatijn Nederland zal wegens weigering van de toegang tot de in de Overeenkomst genoemde Diensten op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Visserslatijn Nederland voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

Artikel 11 - Prijzen

1. Opdrachtgever is aan Visserslatijn Nederland vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen Diensten en/of gekochte producten volgens daarvoor vastgestelde tarieven en/of prijzen. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en/of periodiek verschuldigde bedragen. Alle bedragen worden vermeld in euro's en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. Visserslatijn Nederland is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan een Opdrachtgever en met inachtneming van een termijn van zes (6) weken de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en Diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden per periodeverlenging doorgevoerd. Behoudens voor zover anders is overeengekomen, kunnen de tarieven en prijzen door Visserslatijn Nederland tweemaal per kalenderjaar gewijzigd worden.

3. Indien Visserslatijn Nederland met de Opdrachtgever een vaste prijs of een vast (uur)tarief overeenkomt, is Visserslatijn Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs of dit vaste (uur)tarief. Visserslatijn Nederland mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Bovendien mag Visserslatijn Nederland een vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Visserslatijn Nederland zelf, dat in redelijkheid niet van Visserslatijn Nederland mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs.

4. Visserslatijn Nederland zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de vaste prijs of het vaste (uur)tarief schriftelijk kenbaar maken. Visserslatijn Nederland zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Bij prijs- of tariefverhogingen van 15% of meer is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven (7) dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Visserslatijn Nederland genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat de Opdrachtgever bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de Overeenkomst afgesproken grens (datalimiet) een vergoeding aan Visserslatijn Nederland verschuldigd als nader in de Overeenkomst bepaald. Visserslatijn Nederland zal de Opdrachtgever tijdig te informeren indien het dataverkeer de in de Overeenkomst afgesproken grens dreigt te overschrijden.

6. Indien Opdrachtgever schriftelijk een order doorgeeft/bevestigd, is deze bindend. Indien Opdrachtgever een order annuleert voordat Visserslatijn Nederland werkzaamheden heeft verricht om de order ten uitvoer te brengen, is Opdrachtgever aan Visserslatijn Nederland een bedrag van Euro 25,- (excl. alle voor de order geldende extra kosten) verschuldigd.

Zodra Visserslatijn Nederland werkzaamheden heeft verricht om de order ten uitvoer te brengen, is Opdrachtgever het gehele orderbedrag verschuldigd.

Artikel 12 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Visserslatijn Nederland aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Visserslatijn Nederland is ontvangen.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Visserslatijn Nederland heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Visserslatijn Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Visserslatijn Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Visserslatijn Nederland geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Visserslatijn Nederland totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Visserslatijn Nederland gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Visserslatijn Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Visserslatijn Nederland geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Visserslatijn Nederland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Visserslatijn Nederland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

7. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware) te respecteren en vrijwaart Visserslatijn Nederland terzake enige aanspraak.

Artikel 14 - Incassokosten

1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Visserslatijn Nederland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 - Onderzoek en reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en waarneembare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dan wel facturatie, schriftelijk te worden gemeld aan Visserslatijn Nederland. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Visserslatijn Nederland in staat is adequaat te reageren.

2. Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, schriftelijk te worden gemeld aan Visserslatijn Nederland.

Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Visserslatijn Nederland.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Visserslatijn Nederland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of worden de geleverde producten of Diensten na overleg aanpast, vervangen of vergoed, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Visserslatijn Nederland slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

4. Reclame schort de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding

1. Visserslatijn Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. Na het sluiten van de Overeenkomst, Visserslatijn Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Visserslatijn Nederland bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Visserslatijn Nederland op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Visserslatijn Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4. Visserslatijn Nederland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

1. Indien Visserslatijn Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Behalve op de in artikel 5.2 genoemde restitutie kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding door Visserslatijn Nederland van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.

3. Visserslatijn Nederland is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn afgenomen Dienst en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.

4. De aansprakelijkheid van Visserslatijn Nederland is gelimiteerd tot directe, materiele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Opdrachtgever voor geleverde Diensten aan Visserslatijn Nederland betaalde bedragen.

5. In afwijking van hetgeen onder 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte.

6. Schade waarvoor Visserslatijn Nederland op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Visserslatijn Nederland te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

7. De Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailaddress. Visserslatijn Nederland is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar Dienstverlening. Visserslatijn Nederland is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.

8. Visserslatijn Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Visserslatijn Nederland.

9. De Opdrachtgever vrijwaart Visserslatijn Nederland tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Visserslatijn Nederland en/of het internet door de Opdrachtgever.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Visserslatijn Nederland of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 - Verval van vorderingen

1. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever jegens Visserslatijn Nederland, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 19 - Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart Visserslatijn Nederland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien Opdrachtgever aan Visserslatijn Nederland informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 - Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 21 - Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Visserslatijn Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Visserslatijn Nederland niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Visserslatijn Nederland bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is. Werkstakingen in het bedrijf van Visserslatijn Nederland worden daaronder begrepen.

3. Visserslatijn Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Visserslatijn Nederland zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel Visserslatijn Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Visserslatijn Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22 - Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De in lid 1. opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst en twee jaar daarna.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Visserslatijn Nederland gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Visserslatijn Nederland zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Visserslatijn Nederland niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 - Intellectuele eigendom- en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Visserslatijn Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die Visserslatijn Nederland toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Visserslatijn Nederland verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Visserslatijn Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Visserslatijn Nederland behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 - Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Visserslatijn Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Visserslatijn Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Visserslatijn Nederland en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.